Nyitólap Állandó ételeink Galéria Kapcsolat
 

Megrendeléseit

061405-4791 és 405-6126

telefonszámon várjuk

Házhozszállítás
Hétfőtől-péntekig 1100-14:30-ig
Rendelés felvétel 900-tól, szállítás 1100-tól.
Minden 7000 Ft-os rendelés felett ajándék üdítő!

Kuktaszaki Falatozó egységet üzemeltető vállalkozás Adatkezelési Tájékoztatója

 1. Bevezetés
  A Kuktaszaki Falatozó egységet üzemeltető vállalkozás - Váradi Csaba egyéni vállalkozó, adószám: 42896096-2-42, székhely: 1161 Budapest, Rákosi út 46/a - kijelenti, hogy mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi nyilatkozat tartalmát.

  Az Adatkezelési Tájékoztató informálja a Kuktaszaki Falatozó egységet üzemeltető vállalkozás Megrendelőit a személyes adatok kezelésének rendjéről annak érdekében, hogy Megrendelői megismerjék adatkezelési, feldolgozási eljárását és a személyes adatok törlési lehetőségét.

  A Kuktaszaki Falatozó egységet üzemeltető vállalkozás adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek az Adatkezelési Tájékoztatóban - megszemélyesítés nélküli dokumentumként - folyamatosan elérhetők és megtekinthetők a www.kuktaszaki.hu weboldal Jogi Nyilatkozat menüpontjában: www.kuktaszaki.huadatkezelesi_tajekoztato , valamint kérés esetén a Kuktaszaki

  Falatozó egységet üzemeltető vállalkozás rendelésfelvevő diszpécser munkatársa elektronikus levélben is továbbítja azt, a Megrendelő által megadott email címre. A Kuktaszaki Falatozó egységet üzemeltető vállalkozás fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, a mindenkor hatályos tájékoztató - megszemélyesítés nélküli dokumentumként -, a www.kuktaszaki.hu weboldal Jogi Nyilatkozat menüpontjában található: adatkezelesi_tajekoztato. A

  Kuktaszaki Falatozótól telefonon keresztül rendelő Megrendelők kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adva, jóváhagyólag elfogadják a Kuktaszaki Falatozó egységet üzemeltető vállalkozásnak információszerzési és - használati gyakorlatát a mindenkori Adatkezelési Tájékoztatójának megfelelően azáltal, hogy továbbra is kérik az aktuálisan általuk leadott megrendelés teljesítését.
  A Kuktaszaki Falatozó egységet üzemeltető vállalkozás elkötelezett Megrendelői és Partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Kuktaszaki Falatozó egységet üzemeltető vállalkozás az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
 2. A személyes adatok kezeléséről, információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a Kuktaszaki Falatozó egység rendeléskezelő rendszerében Megrendelő a telefonon keresztül, vagy személyesen történő megrendelés leadásakor önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő által megadott adatait a Kuktaszaki Falatozó egységet üzemeltető vállalkozás rendelések teljesítése és a szolgáltatásainak, ajánlatainak ismertetése, reklámozása céljából kezelje, és a megrendelések teljesítése, elkészítése és kézbesítése érdekében átadja a megrendelések teljesítésében közvetlenül résztvevő munkatársa(i) és alvállalkozó(i) részére (a rendelést feldolgozó diszpécser, és a rendelést kiszállító pizzafutár). A Kuktaszaki Falatozó egységet üzemeltető vállalkozás kijelenti, hogy tiszteletben tartja Megrendelői bizalmas információit, a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt minden esetben bizalmasan kezel, és kizárólag saját munkájához használja fel Megrendelői önkéntes hozzájárulása alapján. Megrendelők személyes adataira a telefonon keresztül történő megrendelések rögzítésénél azért van szükség, hogy a megrendelések pontosan és gyorsan teljesíthetők legyenek, Megrendelőt az ételfutár el tudja érni, vagy értesíteni tudja a megrendelt ételkiszállítással kapcsolatosan. Az adatkezelés jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Amíg Megrendelő nem vonja vissza a megrendelés leadásával tett önkéntes hozzájárulását, addig kezeljük az adatait, de kizárólag csak a Kuktaszaki Falatozó egységtől történő megrendelés, számla kiállítása, Megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, megrendelések azonosíthatósága és teljesíthetősége, megrendelés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, panaszkezelés és célzottabb kiszolgálás érdekében. A Kuktaszaki Falatozó egységet üzemeltető vállalkozás kijelenti, hogy a Megrendelők adatait az "egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során", Strasbourgban, 1981. január 28. Napján kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény rendelkezéseit betartva tárolja. Megrendelő elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben az adatait szeretné törölni, akkor az adatkezelőhöz el kell juttatnia egy nyilatkozatot a kezdeményezéséről.

  A Kuktaszaki Falatozó egységet üzemeltető vállalkozás elektronikus és/vagy postai kézbesítésű hírlevéllel tájékoztatást küldhet a Kuktaszaki Falatozó ajánlatairól, szolgáltatásairól, amennyiben Megrendelők regisztrálnak a hírlevél megküldése szolgáltatásra. A hírlevél megküldéséről szóló igény törlésére - amennyiben adatait szeretné törölni - az adatkezelőhöz el kell juttatnia egy nyilatkozatot a kezdeményezéséről -, illetve minden elektronikus hírlevél alsó részén leiratkozási lehetőséget biztosítunk, ezt a "Leiratkozás a hírlevélről" linkre kattintva lehet elvégezni.

 3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
  A Kuktaszaki Falatozó egységet üzemeltető vállalkozásnak, az ételek házhoz rendelésével kapcsolatos tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Felhívjuk a Kuktaszaki Falatozó egységet üzemeltető vállalkozás részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, úgy az adatközlő felelőssége és kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

  A Kuktaszaki Falatozó egységet üzemeltető vállalkozás adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
  - 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
  - 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
  - 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  - 1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
  - 1998. évi XIX. törvény - a büntetőeljárásról (Be.);
  - 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
  - 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
  - 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  - 2003. évi C. törvény - az elektronikus hírközlésről (Eht.);
  - 2005. évi CXXXIII. törvény - a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
  - 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
  - 2012. évi CLIX. törvény - a postai szolgáltatásokról (Postatv.).
  - Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során", Strasbourgban, 1981. Január 28. Napján kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény

  3.1. Megrendelői adatok kezelése
  Az adatkezelés célja: a Kuktaszaki Falatozó egységtől történő megrendelés, számla kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések azonosíthatósága és teljesítése, a megrendelés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, panaszkezelés, a célzottabb kiszolgálás.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése. A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára.
  Az adatkezelés időtartama: a termékek, szolgáltatások megrendelése esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. működtető vállalkozás azon munkatársai és alvállalkozói részére, akik a megrendelt szolgáltatás elkészítésében, teljesítésében közvetlenül részt vesznek, pl. a rendelést feldolgozó diszpécser, és a rendelést kiszállító futár stb.

  3.2. Panaszos visszajelzések, reklamációk kezelése
  Az adatkezelés célja: a Kuktaszaki Falatozó egységet üzemeltető vállalkozás által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő panaszok, minőségi kifogások kezelése.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.
  A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a megrendelő neve, szállítási, és számlázási címe, a megrendelt termékek, szolgáltatások megnevezése, vételára, a megrendelés és a panasz bejelentésnek időpontja, a panasz leírása, a megrendelő által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja.
  Az adatkezelés időtartama: a jelen tájékoztató 3.1. pontja szerint, továbbá az elektronikus levélben elküldött panaszok és az írásbeli panaszokra adott levélbeli válaszok tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, a Vásárlók Könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

A KUKTASZAKI FALATOZÓ weboldalát és tárhelyét biztosítja és kezeli:
NEXT-IT HUNGARY Kft. (info @ next-it.hu Telefon: +36-1-405-6000 Cím: 1161 Budapest, Rózsa u. 34/A)